ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОСТІЙНО ДІЮЧИЙ ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД ПРИ ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ АСОЦІАЦІЇ "УКРМОЛОДЬЖИТЛО"

Це положення розроблене згідно з Законом України «Про третейські суди» та Статутом Всеукраїнської асоціації «Укрмолодьжитло».

1. Загальні  положення

1.1. У відповідності з Законом України «Про третейські суди» та Статутом Всеукраїнської асоціації «Укрмолодьжитло»– Постійно діючий третейський суд при Всеукраїнській асоціації «Укрмолодьжитло» (в подальшому – Третейський суд) утворюється як постійно діючий орган для вирішення справ, що виникають із цивільних та господарських правовідносин між юридичними та/або фізичними особами.

1.2. Третейський суд є недержавним незалежним органом, що утворюється за рішенням Конференції Всеукраїнської асоціації «Укрмолодьжитло» у порядку, встановленому Законом України “Про третейські суди”.

1.3. Третейський суд не має статусу юридичної особи. Третейський суд визнається утвореним з моменту його державної реєстрації. Третейський суд діє на принципах: законності; незалежності третейських суддів та підкорення їх тільки законові; рівності всіх учасників третейського розгляду перед законом і третейським судом; змагальності сторін, свободи в наданні ними третейському суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості; обов’язковості для сторін рішень третейського суду; добровільності утворення третейського суду; добровільної згоди третейських суддів на їхнє призначання чи обрання у конкретній справі; арбітрування; самоврядування третейських суддів; всебічності, повноти та об’єктивності вирішення спорів; сприяння сторонам у досягненні ними мирової угоди на будь-якій стадії третейського розгляду.

1.4. Надходження Третейського суду, що пов’язані з вирішенням спорів третейським   судом відповідно до Закону України «Про третейські суди України» та цього положення, не є доходами від здійснення підприємницької діяльності.

1.5. Розмір, строки та порядок сплати третейського збору, розміри гонорарів третейських суддів та порядок їх виплати третейським суддям визначаються Регламентом Третейського суду.

1.6. Найменування Третейського суду:

Повне найменування:

українською мовою – Постійно діючий третейський суд при Всеукраїнській асоціації «Укрмолодьжитло».

Російською мовою – Постоянно действующий третейский суд при Всеукраинской ассоциации «Укрмолодьжитло».

Скорочене найменування:

Українською мовою - Третейський суд при ВА «Укрмолодьжитло».

Російською мовою - Третейский суд при ВА «Укрмолодьжитло».

1.7. Місцезнаходженням Третейського суду є місцезнаходження його засновника Всеукраїнської  асоціації «Укрмолодьжитло»: м. Київ, вул. Богатирська, буд.3-Є, офіс 105.

Судді Третейського суду можуть розташовуватись за адміністративно-територіальним принципом.

1.8. Засновник: Всеукраїнська асоціація «Укрмолодьжитло».

1.9. Положення про Третейський суд, Регламент Третейського суду, список третейських суддів затверджує Конференція Всеукраїнської  асоціації «Укрмолодьжитло». Зміни до Положення про Третейський суд, Регламенту Третейського суду, списку третейських суддів затверджує Рада Всеукраїнської асоціації «Укрмолодьжитло».

 

2. Склад, компетенція та порядок створення органу самоврядування  Третейського  суду

2.1. Органом самоврядування Третейського суду є збори третейських суддів.

2.2. Збори третейських суддів Третейського суду – це зібрання третейських суддів Третейського суду, на якому вони обговорюють питання внутрішньої діяльності Третейського суду та приймають колективні рішення з обговорюваних питань.

2.3. Збори третейських суддів Третейського суду скликаються головою Третейського суду як за власної ініціативи, так і на вимогу не менш як третини від загальної кількості третейських суддів Третейського суду.

2.4. Збори третейських суддів Третейського суду вважаються повноважними, якщо на них присутні більше ніж 2/3 від загальної кількості третейських суддів Третейського суду.

2.5. Рішення зборів третейських суддів Третейського суду приймаються простою більшістю від числа присутніх на зборах третейських суддів Третейського суду.

3. Голова Третейського суду та його заступник

3.1. Голова Третейського суду та заступник голови Третейського суду обираються Радою Всеукраїнської асоціації «Укрмолодьжитло». 

3.2. Голова Третейського суду:

- очолює Третейський суд і головує на його засіданнях;

- визначає обов’язки та повноваження своїм заступникам;

- організовує роботу зборів третейських суддів Третейського суду;

- визначає порядок денний та скликає засідання зборів третейських суддів Третейського суду;

- вносить Раді Всеукраїнської асоціації «Укрмолодьжитло» пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Регламенту та цього Положення, інших документів, що регламентують організацію та діяльність Третейського суду , персонального складу Третейського суду та відзначення засобами заохочення третейських суддів;

- є розпорядником коштів та майна Третейського суду;

- без довіреності представляє інтереси Третейського суду перед третіми особами, органами державної влади, установами, організаціями та відомствами в Україні та за кордоном;

- здійснює інші повноваження, визначенні цим Положенням.

- відповідає за архів Третейського суду.

 

4. Третейські судді

4.1. Третейськими суддями не можуть бути:

особи, які не досягли повноліття, та особи, які перебувають під опікою чи піклуванням;

особи, які не мають кваліфікації, погодженої сторонами безпосередньо чи визначеної у регламенті третейського суду;

особи, які мають судимість;

особи, визнані в судовому порядку недієздатними;

судді  судів  загальної  юрисдикції  або Конституційного Суду України.        

 

4.2. Персональний склад суддів Третейського суду затверджується Конференцією Всеукраїнської асоціації «Укрмолодьжитло», зміни до якого може вносити Рада Всеукраїнської асоціації «Укрмолодьжитло».

 

4.3. У разі одноособового розгляду справи третейський суддя повинен мати вищу юридичну освіту. У разі колегіального вирішення спору вимоги щодо наявності вищої юридичної освіти поширюються лише на головуючого складу третейського суду.

 

4.4. При вирішені спору третейським судом для вирішення конкретного спору угодою сторін можуть бути встановлені додаткові вимоги до третейських суддів.

 

4.5. Надходження третейського судді, що пов’язані з вирішенням спору третейським судом, не є доходами від здійснення підприємницької діяльності.

 

5. Підстави та порядок припинення діяльності Третейського суду

5.1. Рішення суду про анулювання реєстраційного свідоцтва Третейського суду тягне за собою припинення його діяльності.

5.2. Діяльність Третейського суду не може бути припинена за рішенням Конференції Всеукраїнської асоціації «Укрмолодьжитло» до розгляду ним останнього спору, що знаходиться у його провадженні.

5.3. Діяльність Третейського суду припиняється в разі припинення діяльності Всеукраїнської асоціації «Укрмолодьжитло».

5.4. У разі прийняття рішення суду про анулювання реєстраційного свідоцтва Третейського суду Третейський суд вважається таким, що припинив свою діяльність з моменту набрання сили таким рішенням суду.

5.5. У разі прийняття рішення Конференції Всеукраїнської асоціації «Укрмолодьжитло» про припинення діяльності Третейського суду, або у разі припинення діяльності Всеукраїнської асоціації «Укрмолодьжитло»,   Третейський суд вважається таким, що припинив свою діяльність з моменту внесення відомостей про це до реєстру постійно діючих третейських судів Міністерства юстиції України.

5.6. Оголошення про припинення діяльності Третейського суду публікується на офіційному сайті Всеукраїнської асоціації «Укрмолодьжитло».

5.7. Майно Третейського суду залишається у власності Всеукраїнської асоціації «Укрмолодьжитло», а його архів приймається на збереження Всеукраїнською асоціацією «Укрмолодьжитло».